Nawigacja

Matura 2018

Informacje

MATURA 2019

Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1. w części ustnej:

·        język polski  -  bez określenia poziomu

·        język obcy nowożytny – j. angielski, j. niemiecki lub inny z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE  -    bez określenia poziomu

2. w części pisemnej:

·        język polski -  poziom podstawowy                                                       

·        język obcy nowożytny ( ten sam co w części ustnej) -   poziom podstawowy

·        matematyka  - poziom podstawowy                                                           

oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym - nie musi być to przedmiot nauczany w szkole na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi przystąpić do tego egzaminu aby zdać maturę.

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

1. Uczeń zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Uczeń ma prawo wybrać kolejne  przedmioty dodatkowe, z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,  maksymalnie 5.

Wyniki z tych egzaminów nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego

Aby przystąpić do matury uczeń  musi do 30 września 2018 r.  wypełnić deklarację, w której dokładnie określa przedmioty, z których chce zdawać egzamin oraz ich  poziom.

7.02.2019r. – ostateczny termin składania deklaracji, po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.  Jeżeli uczeń nie złoży deklaracji ostatecznej obowiązuje deklaracja złożona we wrześniu.

Egzamin w terminie dodatkowym (czerwiec) :

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub pisemnej w terminie głównym, dyrektor OKE, na wniosek absolwenta lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie do tych egzaminów w terminie dodatkowym.

2. Wniosek o termin dodatkowy należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny. Dyrektor szkoły przekazuje ten wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE w Gdańsku.

3. Dyrektor OKE w Gdańsku rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

4. Absolwenci, którzy otrzymali zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowy, zdają ten egzamin w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora OKE w Gdańsku. Informację o miejscu przeprowadzanie egzaminu (części pisemnej i ustnej) dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (sierpień):

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić uczeń, który:

1.       przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony.

2.      nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej,

3.      w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników  złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze  ponownego  przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Wszystkie egzaminy maturalne – zarówno w części pisemnej jak i ustnej odbędą się w macierzystej szkole. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy uczeń wybierze sobie język obcy nowożytny, który nie jest nauczany w szkole i nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia egzaminu w części ustnej. O takiej sytuacji dyrektor szkoły powiadamia dyrektora OKE, który wyznacza miejsce przeprowadzenia części ustnej egzaminu z danego przedmiotu. Sytuacje te zdarzają się bardzo rzadko i szkoła na bieżąco będzie  informowała absolwenta o decyzji (miejscu i terminie) dyrektora OKE w Gdańsku.

Absolwent ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dowodem tożsamości (z aktualnym zdjęciem) oraz przestrzegać wszystkich zaleceń dyrektora szkoły oraz przewodniczących i członków zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących.

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej i egzamin mogą poprawiać dopiero za rok.

 

 

 

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:

1.       stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,

2.      wniesienia przez zdającego do sali urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,

3.      zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

4.      stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,

5.      zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

6.      stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Zdający samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjny, tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

- niesamodzielnego rozwiązywania zadania lub zadań przez absolwenta

- występowania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego absolwenta, dyrektor OKE, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przekazuje absolwentowi pisemną informację o zamiarze unieważnienia mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację absolwentowi.

Absolwent ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do dyrektora OKE w Gdańsku w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze unieważnienia egzaminu.

W terminie 7 dni od otrzymania tego wniosku dyrektor OKE umożliwia absolwentowi zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.

Dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub upływu terminu do złożenia wniosku.

Dyrektor OKE przekazuje absolwentowi pisemną informację o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, wraz  z  uzasadnieniem. Absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu może wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE.

Wniesione przez absolwenta zastrzeżenia dyrektor OKE przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją.

Zgłaszanie zastrzeżeń przez zdającego:

1.       Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub ustnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

2.      Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, w  razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

     - uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

     - cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Wszystkie przypadki dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego zostaną omówione indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie lub stosowne dokumenty. Dysleksja nie upoważnia do wydłużonego czasu egzaminu. Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do otrzymania dostosowania warunków i form egzaminu mija 7 lutego 2019 r.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:

 - absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do tego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym / poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jako jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej i pisemnej, wynosi 50 zł. brutto. Opłatę wnosi się do na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w terminie od 1.01.2019 do 7.02.2019.

Opłata nie podlega zwrotowi jeśli absolwent nie przystąpi do egzaminu. Dowód wpłaty absolwent składa dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjne. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi szkoły, w której składał deklarację , w terminie od 1.01.2019 do 7.02.2019. Można zwrócić się do dyrektora Okręgowej Komisji egzaminacyjnej z prośbą o zwolnienie z opłat, jeżeli przedstawi się dokumentację o niskich dochodach. Wniosek o zwolnienie składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów .

 

TERMINY EGZAMINÓW

Część pisemna

 

DATA

GODZINA 9.00

GODZINA 1400

6 maja (poniedziałek)

język polski – PP – 170 minut

język polski - PR - 180 minut

7 maja (wtorek)

matematyka – PP – 170 minut

język łaciński - PP, PR

8 maja (środa)

język angielski – PP – 120 minut

język angielski – PR - 150 minut

 

9 maja (czwartek)

matematyka – PR – 180 minut

filozofia - PR - 180 minut

10 maja (piątek)

biologia -PR -180 minut

wiedza o społeczeństwie -  PR -180 minut

13 maja (poniedziałek)

chemia - PR - 180 minut

informatyka  -  cz. I - 60 minut

                           cz. II - 150 minut

14maja (wtorek)

język niemiecki  -  PP   – 120 minut

język niemiecki  - PR   – 150 minut

15  maja (środa)

geografia  - PR   – 180 minut

historia sztuki  - PR  – 180 minut

20 maja (poniedziałek)

fizyka - PP, PR - 180 minut

historia - PR - 180 minut

 

Część ustna:

Od  9  maja do 22  maja  - język polski, od 6 maja do 25 maja - języki obce nowożytne. Dokładny harmonogram (dzień, godzina, sala) egzaminów ustnych zostanie ogłoszony do 6 marca 2019 r.

Przekazanie świadectw przez OKE do szkół – 04 lipca 2019r.

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r.(wtorek) - godz. 900

Część ustna – 20 – 21 sierpnia 2019  r.

 

Proszę wszystkich rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia obowiązkowe oraz konsultacje maturalne. Duża absencja jest jednym z powodów niepowodzeń na egzaminie maturalnym. W przypadku dodatkowych pytań związanych z egzaminem maturalnym proszę o kontakt telefoniczny pod nr 52 372 – 62 – 65 lub osobisty od poniedziałku do czwartku w godz. od  800 do 1500  , w poniedziałki do 1630.

 

Wszystkie informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 (procedurę wglądu do sprawdzonych prac, tryb odwoływania się) wzory wniosków, terminy egzaminów,  informatory maturalne, przykładowe arkusze znajdą Państwo na stronach internetowych:

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku : www.oke.gda.pl

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej : www.cke.edu.pl

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
    85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
  • 052-372-62-65
    052-372-62-75

Galeria zdjęć