Nawigacja

Staże zagraniczne

 

      

 

 

II FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – „MOJA PRZYGODA Z ERASMUSEM+”.

28 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Chemicznych odbyło się spotkanie bydgoskich placówek ponadgimnazjalnych realizujących program ERASMUS+ Akcja KA1 – oraz POWER kształcenie i szkolenie zawodowe.

Było to już II Forum Wymiany Doświadczeń

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
– Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina,
– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy,
– Zespołu Szkól Elektronicznych
– Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza.
​​
​Celem spotkania pod  nazwą Forum Wymiany Doświadczeń „Moja przygoda z Erasmusem+” – oprócz tytułowej wymiany doświadczeń – było:
– upowszechnianie rezultatów projektów,
– promowanie działań finansowanych przez program Erasmus+ i POWER,                                                                

O swoich przygodach związanych z uczestnictwem w programie, w oparciu o przygotowaną wcześniej prezentację- opowiedzieli uczniowie naszej szkoły, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Chemicznych.. Podczas forum odbyły się również warsztaty dla stażystów biorących  udział w projektach POWER i Erasmus+, których celem było wypracowanie wspólnych umiejętności jakie dało im uczestnictwo w zrealizowanych projektach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz Dyrektorzy szkół, koordynatorzy projektów i uczniowie reprezentujący szkoły uczestniczące w forum.
​Patronat  honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.

                                                                                                                                             Barbara Pejka

                                                                                                                                             Koordynator projektu

 


 

SPRAWOZDANIE  KOŃCOWE.

W projekcie "Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych"-   nr 2015-1-PL01-KA102-015480 uczestniczyły  4 grupy uczniów, (3x16, 1x17) 65 uczniów, głównie 2 i 3  klas uczących się w systemie dziennym w technikum kształcącym w zawodach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii-wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, oraz 4 grupy x 2 opiekunów=8 opiekunów. 

Miejscem realizacji stażu były ośrodki: DEULA Nienburg (2 grupy), DEULA Hildesheim i ILLUT Bonn-Berlin po 1 grupie.  Planowany termin rozpoczęcia działań związanych ze stażem to 31.12.2015r. Planowane zakończenie działań nastąpiło 30.12.2017r. Pierwsza grupa stażystów  odbywała staż w okresie letnim 2016 r, druga w okresie jesiennym 2016 r., trzecia w okresie wiosennym 2017 r, a czwarta w okresie jesiennym 2017 r. Dzięki odbyciu stażu w dwu różnych modułach tematycznych stażyści  mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego ze staży była inna. Jeden moduł (2 grupy) zajmował się głównie urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, a drugi moduł (2 grupy) wykonywaniem podstawowych zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacją zwierząt.

Dzięki odbyciu stażu w dwóch różnych modułach tematycznych- możliwość udziału w stażu mieli wszyscy uczniowie ZSCKR kształcący się w różnych zawodach. Po odbyciu stażu, stażyści wymienili się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego z nich jest inna. Podzielą się też tą wiedzą z uczestnikami staży z innych szkół podczas Forum  (28.02.2018r), które odbędzie się w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Będziemy mieli  okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami innych staży z innych szkół bydgoskich.  (Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Technikum Elektronicznego)

Podstawowym celem projektu było nabycie przez uczestników stażu umiejętności  świadczenia  usług z zakresu urządzania, aranżacji i pielęgnacji  terenów zieleni, oraz  wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych na zwierzętach domowych/towarzyszących i gospodarskich. Usługi te mogą stanowić alternatywne źródło dochodu dla absolwentów ZSCKR w Bydgoszczy.

Cele główne projektu to: 

- przygotowanie uczniów- w przyszłości absolwentów szkoły do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

- poznanie zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących usługi z zakresu  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz opieki nad zwierzętami;

- poznanie zasad BHP podczas obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz stosowanych w pracy ze zwierzętami, z uwzględnieniem norm i standardów unijnych;

- poznanie obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni i w opiece nad  zwierzętami;

- poznanie sposobów aranżacji i kształtowania terenów zieleni;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków do urządzania terenów zieleni i pielęgnacji roślin;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków używanych przy pielęgnacji zwierząt;

- wykonywanie różnych form małej architektury ogrodowej;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na terenach zieleni;

- poznanie zasad pobierania i przygotowania nasienia do inseminacji zwierząt;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na zwierzętach domowych  i gospodarskich;

- wykonywanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych;

- określanie warunków dobrostanu dla zwierząt;

- rozpoznawanie i dobór pasz w żywieniu różnych gatunków zwierząt;

- udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim;

- rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym;

- poznanie kultury Niemiec;

- niwelowanie stereotypów powstających w obydwóch kulturach;

- poszerzenie wiedzy o kulturze i  tradycjach niemieckiego obszaru językowego;

- rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

Najlepszym rezultatem odbytego stażu jest opanowanie szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy wykonywanej w zakresie usług lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również w krajach EU. Dzięki odbyciu stażu, w przyszłości  zmniejszy się poziom bezrobocia  wśród młodzieży kończącej edukację (w województwie kujawsko-pomorskim za ubiegły rok wynosi 16-20%). Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się również do rozwoju osobistego uczniów, zmotywowało ich do dalszej nauki oraz w przyszłości wpłynie na rozwój asertywności i komunikatywności, zwiększając również w ten sposób ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy.

Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznali kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpłynął  na integrację grupy, wzmocnił jej wrażliwość i tolerancję religijno - kulturową. Dla większości uczniów  była to jedyna możliwość wyjazdu za granicę. Rozliczenie finansowe projektu przeprowadziła szkoła. Projekt został zrealizowany w latach 2015-2017.

 Umiejętności zdobyte podczas stażu zostały potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą, a także dokumentem EUROPASS MOBILITY i zaświadczeniami ze szkoły. Informacje o stażu opublikowane zostały na stronie internetowej szkoły. W projekcie nie brały udziału osoby  ze specjalnymi potrzebami. Osobą odpowiedzialną za całość projektu był  dyrektor szkoły - Andrzej Wiosna, a bezpośrednim koordynatorem projektu była Barbara Pejka - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Ewaluacja projektu pozwoli na ocenę całości realizacji tego projektu oraz na ocenę nowo nabytych lub udoskonalonych przez uczestników projektu, wiadomości i umiejętności.  Efektywność łączenia teorii z praktyką- na poziomie przygotowania zawodowego, tak charakterystyczne dla dualnego systemu oświaty w Niemczech będzie można sprawdzić i ocenić dokonując ewaluacji projektu, a wyniki wskażą na celowość uczestnictwa młodzieży w tego typu projektach zwiększających wachlarz wiadomości i umiejętności wybiegających poza program nauczania.

Realizacja działań projektowych przebiegała zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Nie było żadnych istotnych zmian. Każde działanie było realizowane z zgodnie z harmonogramem, ponieważ nie wystąpiły nieprzewidziane trudności dlatego nie było potrzeby podejmowania istotnych działań doraźnych, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla całego projektu.

Projekt tworzy wzorzec dla innych placówek oświatowych i wyznacza bardziej elastyczne ścieżki kształcenia.

                                                                                                                                              Koordynator projektu

                                                                                                                                                Barbara Pejka

 Prezentacja POWER ZSCKR w Bydgoszczy.pdf

 


 

POWER   JESIENIĄ.

To już ostatnia grupa stażystów, która odbyła staż w ramach programu  POWER- „Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych”. W dniach 04- 15 września 2017 r. czwarta  grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ogrodniczego uczestniczyła w stażu zagranicznym w ośrodku ILLUT Bonn-Berlin. 4 września 2017 r., gdy inni uczniowie ZSCKR rozpoczynali nowy rok szkolny, 16 stażystów rozpoczynało swój niezapomniany staż w Niemczech. Podstawowym celem stażu było nabycie przez jego uczestników,  umiejętności  świadczenia  innowacyjnych  usług z zakresu urządzania, aranżacji i pielęgnacji  terenów zieleni, także poznanie różnych, nowych sposobów - wykorzystujących nowoczesne technologie i prowadzących do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Podczas stażu uczniowie nabyli wiele nowych umiejętności lub udoskonalili te, które już mieli.

Były to:

- opanowanie umiejętności obsługi maszyn i narzędzi w pracach ogrodniczych,

- doskonalenie umiejętności rozpoznania różnych gatunków roślin,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych gatunków chwastów i dobieranie sposobów zwalczania ich,

- doskonalenie umiejętności analizy planów nowych nasadzeń,

- doskonalenie umiejętności wegetatywnych sposobów rozmnażania roślin,

- doskonalenie umiejętności szczepienia i okulizacji,

- opanowanie umiejętności pielęgnacji trawników,

- opanowanie umiejętności wykonywania dekoracji jesiennych,

- doskonalenie umiejętności wykonywania elementów małej architektury ogrodowej,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych stylów w architekturze.

- opanowanie terminologii zawodowej z zakresu: rolnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, zakładania i pielęgnacji trawników, oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

 Czas szybko minął zwłaszcza, że każda wolna chwila była wypełniona bogatym programem kulturalnym. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Berlina i ciekawych miejsc niedaleko ośrodka.Pełni wrażeń i z pozytywną energią wrócili do szkoły gotowi na nowe wyzwania.

 


 

Jest …   POWER  „Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych”     w projekcie:

16 uczniów głównie Technikum Weterynarii oraz Technikum Agrobiznesu wraz z opiekunami, uczestniczyło w kolejnym stażu w ramach programu POWER. Staż odbywał się w  terminie 27.03- 07.04.2017r. w DEULA Nienburg.

Uczniowie podczas stażu zapoznali się:

- z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

- z różnymi gatunkami i rasami zwierząt,

- z roślinami szkodliwymi i trującymi dla zwierząt gospodarskich,

- z ziołami i roślinami leczniczymi stosowanymi w żywieniu zwierząt,

- z różnymi paszami stosowanymi w żywieniu zwierząt,

- z określaniem warunków dobrostanu i wykonywaniem pomiarów parametrów ,

- z podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi u zwierząt, 

- z zabiegami pielęgnacyjnymi i leczniczymi u koni,

- z przygotowaniem bydła i koni do aukcji,

- z ekologicznym chowem zwierząt,

- z rozpoznawaniem chorób u zwierząt gospodarskich,

- z budową narządów wewnętrznych zwierząt gospodarskich,

- z sposobem przygotowania nasienia do inseminacji,

- z warunkami ekologicznego chowu zwierząt

- z terminologią zawodową z zakresu: rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt, żywienia i pielęgnacji zwierząt, pozyskiwania i przygotowania nasienia do inseminacji oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- z posługiwaniem się językiem niemieckim w różnych sytuacjach.

 

 

Dzięki odbyciu stażu nabyli wiele umiejętności, które zostały potwierdzone: certyfikatem od partnera niemieckiego, certyfikatem potwierdzającym udział w stażu podpisanym przez ZSCKR i DEULA oraz Europass Mobility .

 


 

POWER „Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych”

W dniach  19-30 września 2016 r  druga grupa, 16 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami, wzięła udział w zagranicznym stażu w ramach projektu  POWER nr 2015-1-PL01-KA102-015480. Stażyści, uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ogrodniczego swój staż realizowali w niemieckim ośrodku DEULA Hildesheim. Podczas stażu bardzo dużo się nauczyli i zdobyli wiele nowych umiejętności, które potwierdzone zostały certyfikatem międzynarodowym- Europass Mobilność .

Ich umiejętności to:

- opanowanie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,

- doskonalenie umiejętności rozpoznania różnych gatunków roślin szkodliwych i trujących dla zwierząt,

- doskonalenie umiejętności rozpoznania różnych gatunków ziół i roślin leczniczych dla zwierząt,

- opanowanie umiejętności rozpoznawania pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich,

- doskonalenie wykonywania prac przy pielęgnacji koni,

- opanowanie umiejętności wykonywania pomiarów parametrów określających warunki dobrostanu zwierząt,

- doskonalenie umiejętności pomocy chorym zwierzętom,

- doskonalenie umiejętności przygotowania nasienia do inseminacji,

- opanowanie terminologii zawodowej z zakresu: rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt, żywienia i pielęgnacji zwierząt, pozyskiwania i przygotowania nasienia do inseminacji oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

 

Poza tym świetnie się bawili ,realizując program kulturalny w czasie wolnym od zajęć.


 

USŁUGI  JAKO  ALTERNATYWNE  ŹRÓDŁO  DOCHODU  DLA  ABSOLWENTÓW  SZKÓŁ  ROLNICZYCH”
- (nr  projektu: 2015-1-PL01-KA102-015480)

Projekt  finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu POWER VET.                             

W tym czasie gdy trwają letnie wakacje i większość uczniów wypoczywa - 17 praktykantów z ZSCKR w Bydgoszczy pod czujnym okiem nauczycieli odbywa właśnie staż w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego DEULA Nienburg. Jest to pierwsza grupa  spośród czterech, które w najbliższym czasie odbędą takie staże.  Realizowany jest  program z modułu dotyczącego pielęgnacji i żywienia zwierząt. W pierwszej grupie, w  projekcie uczestniczy młodzież kształcąca się w Technikum Weterynarii. Podstawowym celem dla tej grupy jest nabycie przez uczestników stażu umiejętności  świadczenia  usług z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych na zwierzętach domowych/towarzyszących i gospodarskich, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu dla absolwentów ZSCKR w Bydgoszczy.  Oprócz zajęć związanych z tematyką stażu,  wypełniany jest też program kulturowy obejmujący poznanie historii, zabytków i pięknych miejsc  w Niemczech- w okolicach Nienburga. Młodzież nie tylko uczy się ale i odpoczywa integrując  się z praktykantami  z innych krajów, którzy w tym czasie odbywają swój staż w tym ośrodku.

Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających.

Barbara Pejka

 


 

PROGRAM  OPERACYJNY  WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

ZSCKR w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu staży w ramach programu POWERVET.

W projekcie "Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych" uczestniczyć będą 4 grupy  uczniów (1x17, 3x16), czyli 65 osób, głównie z 2 i 3 klas uczących się w systemie dziennym w technikum kształcącym w zawodach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury  i technik weterynarii-wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

Miejscem realizacji stażu są ośrodki: DEULA Nienburg (2 grupy), DEULA Hildesheim i ILLUT Berlin-Bonn.  Planowany termin rozpoczęcia działań związanych ze stażem to 31.12.2015r. Planowane zakończenie działań to 30.12.2017r. Pierwsza grupa stażystów będzie odbywała staż w okresie letnim 2016r, druga w okresie jesiennym 2016r., trzecia   w okresie wiosennym 2017r, a czwarta w okresie jesiennym 2017r. Dzięki odbyciu stażu w dwu różnych modułach tematycznych stażyści będą mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego ze staży jest inna. Jeden moduł (2 grupy) zajmie się głównie urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, a drugi moduł (2 grupy) wykonywaniem podstawowych zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacją zwierząt.

 Podstawowym celem projektu jest nabycie przez uczestników stażu umiejętności  świadczenia  usług z zakresu urządzania, aranżacji i pielęgnacji  terenów zieleni, oraz  wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych   i weterynaryjnych na zwierzętach domowych/towarzyszących i gospodarskich, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu dla absolwentów ZSCKR w Bydgoszczy.

Cele główne projektu to: 

- przygotowanie uczniów - w przyszłości absolwentów szkoły do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

- poznanie zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących usługi z zakresu  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz opieki nad zwierzętami;

- poznanie zasad BHP podczas obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz stosowanych w pracy ze zwierzętami, z uwzględnieniem norm i standardów unijnych;

- poznanie obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni i w opiece nad  zwierzętami;

- poznanie sposobów aranżacji i kształtowania terenów zieleni;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków do urządzania terenów zieleni i pielęgnacji roślin;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków używanych przy pielęgnacji zwierząt;

- wykonywanie różnych form małej architektury ogrodowej;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na terenach zieleni;

- wykonywanie doju i inseminacji zwierząt;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na zwierzętach domowych  i gospodarskich;

- wykonywanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych;

- określanie warunków dobrostanu dla zwierząt;

- rozpoznawanie i dobór pasz w żywieniu różnych gatunków zwierząt;

- udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim;

- rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym;

- poznanie kultury Niemiec;

- niwelowanie stereotypów powstających w obydwóch kulturach;

- poszerzenie wiedzy o kulturze i  tradycjach niemieckiego obszaru językowego;

- rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

Najlepszym rezultatem odbytego stażu będzie opanowanie szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy wykonywanej w zakresie usług lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również  w krajach EU. Dzięki odbyciu stażu zmniejszy się poziom bezrobocia  wśród młodzieży kończącej edukację  (w województwie kujawsko-pomorskim za ubiegły rok wynosi 16-20%). Uczestnictwo w projekcie przyczyni się również do rozwoju osobistego uczniów, zmotywuje ich do dalszej nauki oraz wpłynie na rozwój asertywności oraz komunikatywności, zwiększając również w ten sposób ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy. Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznają kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpłynie  na integrację grupy, wzmocni jej wrażliwość i tolerancję religijno - kulturową.  Dla większości uczniów  jest to jedyna możliwość wyjazdu za granicę.  Rozliczenie finansowe projektu przeprowadzi szkoła. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2017.

 Umiejętności zdobyte podczas stażu zostaną potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą, a także dokumentem EUROPASS MOBILITY i zaświadczeniami ze szkoły. Informacje o stażu opublikowane zostaną      w mediach lokalnych i na stronie internetowej szkoły. W projekcie nie będą brały udziału osoby ze specjalnymi potrzebami. Osobą odpowiedzialną za całość projektu jest  dyrektor szkoły - Andrzej Wiosna, a bezpośrednim koordynatorem projektu jest Barbara Pejka - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 


 

 DOBRY W ZAWÓD   W DOBREJ SZKOLE.

 

Warsztaty z pielęgnacji psów i kotów

 

1. Termin:  01.12.2016r  (czwartek),   godz. 9.00-12.00

2. Cele:

              -popularyzacja kierunku weterynaria w szkole i w środowisku

             -  popularyzacja podstawowej wiedzy i umiejętności  dotyczących pielęgnacji zwierząt towarzyszących

              - popularyzacja  efektów zrealizowanego projektu

              - zwiększenie motywacji uczniów do nauki i aktywności 

              - sprawdzenie umiejętności zawodowych nabytych podczas stażu w ramach projektu POWER VET (2016r)

3. Program warsztatów:

        9 - 9.40- wykład  „Dogoterapia”

          9.45- 10.15-  Zabiegi profilaktyczne (odrobaczanie, szczepienia, profilaktyka p-kleszczowa i p- pchelna

                          (teoretyczna część wstępna + rozdanie materiałów szkoleniowych)     

          10.20- 11.50- Pielęgnacja psów i kotów w praktyce- pokaz i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przez                              

                          uczestników warsztatów pod nadzorem stażystów i nauczycieli  (praca w grupach)

                                                  (Pielęgnacja : oczu, uszu, łap, czesanie, opróżnianie gruczołów okołoodbytowych)

         11.50-12.00 – Zakończenie warsztatów  (rozdanie certyfikatów)

4. Uczestnicy warsztatów: uczniowie gimnazjum, uczniowie ZSCKR w Bydgoszczy

5. Miejsce: budynek szkoły, pracownie na 4 piętrze

6. Osoby odpowiedzialne:

   Marlena Krzyżanowska- wykład, nadzór podczas warsztatów

   Aneta Kosiacka- Część wstępna- „Pielęgnacja psów i kotów”, nadzór podczas warsztatów

    Ewa Bystrek-Przygotowanie materiałów dla uczestników, nadzór podczas warsztatów

    Barbara Pejka- Organizacja  warsztatów, przygotowanie certyfikatów, nadzór podczas warsztatów

 

                                                                                                                           Opracowała:   Barbara Pejka

Kontakt

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
    85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
  • 052-372-62-65
    052-372-62-75

Galeria zdjęć