Nawigacja

Staże zagraniczne

 

      

 

PROGRAM  OPERACYJNY  WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

ZSCKR w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu staży w ramach programu POWERVET

W projekcie "Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych" uczestniczyć będą 4 grupy  uczniów (1x17, 3x16), czyli 65 osób, głównie z 2 i 3 klas uczących się w systemie dziennym w technikum kształcącym w zawodach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury  i technik weterynarii-wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

Miejscem realizacji stażu są ośrodki: DEULA Nienburg (2 grupy), DEULA Hildesheim i ILLUT Berlin-Bonn.  Planowany termin rozpoczęcia działań związanych ze stażem to 31.12.2015r. Planowane zakończenie działań to 30.12.2017r. Pierwsza grupa stażystów będzie odbywała staż w okresie letnim 2016r, druga w okresie jesiennym 2016r., trzecia   w okresie wiosennym 2017r, a czwarta w okresie jesiennym 2017r. Dzięki odbyciu stażu w dwu różnych modułach tematycznych stażyści będą mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego ze staży jest inna. Jeden moduł (2 grupy) zajmie się głównie urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, a drugi moduł (2 grupy) wykonywaniem podstawowych zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacją zwierząt.

 Podstawowym celem projektu jest nabycie przez uczestników stażu umiejętności  świadczenia  usług z zakresu urządzania, aranżacji i pielęgnacji  terenów zieleni, oraz  wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych   i weterynaryjnych na zwierzętach domowych/towarzyszących i gospodarskich, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu dla absolwentów ZSCKR w Bydgoszczy.

Cele główne projektu to: 

- przygotowanie uczniów - w przyszłości absolwentów szkoły do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

- poznanie zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących usługi z zakresu  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz opieki nad zwierzętami;

- poznanie zasad BHP podczas obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz stosowanych w pracy ze zwierzętami, z uwzględnieniem norm i standardów unijnych;

- poznanie obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni i w opiece nad  zwierzętami;

- poznanie sposobów aranżacji i kształtowania terenów zieleni;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków do urządzania terenów zieleni i pielęgnacji roślin;

- poznanie nowych sposobów, technologii i środków używanych przy pielęgnacji zwierząt;

- wykonywanie różnych form małej architektury ogrodowej;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na terenach zieleni;

- wykonywanie doju i inseminacji zwierząt;

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na zwierzętach domowych  i gospodarskich;

- wykonywanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych;

- określanie warunków dobrostanu dla zwierząt;

- rozpoznawanie i dobór pasz w żywieniu różnych gatunków zwierząt;

- udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim;

- rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym;

- poznanie kultury Niemiec;

- niwelowanie stereotypów powstających w obydwóch kulturach;

- poszerzenie wiedzy o kulturze i  tradycjach niemieckiego obszaru językowego;

- rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

Najlepszym rezultatem odbytego stażu będzie opanowanie szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy wykonywanej w zakresie usług lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również  w krajach EU. Dzięki odbyciu stażu zmniejszy się poziom bezrobocia  wśród młodzieży kończącej edukację  (w województwie kujawsko-pomorskim za ubiegły rok wynosi 16-20%). Uczestnictwo w projekcie przyczyni się również do rozwoju osobistego uczniów, zmotywuje ich do dalszej nauki oraz wpłynie na rozwój asertywności oraz komunikatywności, zwiększając również w ten sposób ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy. Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznają kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpłynie  na integrację grupy, wzmocni jej wrażliwość i tolerancję religijno - kulturową.  Dla większości uczniów  jest to jedyna możliwość wyjazdu za granicę.  Rozliczenie finansowe projektu przeprowadzi szkoła. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2017.

 Umiejętności zdobyte podczas stażu zostaną potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą, a także dokumentem EUROPASS MOBILITY i zaświadczeniami ze szkoły. Informacje o stażu opublikowane zostaną      w mediach lokalnych i na stronie internetowej szkoły. W projekcie nie będą brały udziału osoby ze specjalnymi potrzebami. Osobą odpowiedzialną za całość projektu jest  dyrektor szkoły - Andrzej Wiosna, a bezpośrednim koordynatorem projektu jest Barbara Pejka - nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Kontakt

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
    85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
  • 052-372-62-65
    052-372-62-75

Galeria zdjęć